فرم تماس با ما

اطلاعات تماس با ما

مشهد-شهرك صنعتي توس
فاز1 - بلوار تلاش شمالي - بین تلاش
شمالی 5 و 7- شرکت جوانه خراسان - آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان

تلفکس :35411955-051

info@partoazmoonlab.com