به مناسبت هفته پژوهش آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان برگزار می کند :


کارگاه عملی آشنایی با دستگاه های HPLC و ICP با ده درصد تخفیف به مناسبت هفته پژوهش