گواهینامه ها


برای دانلود دامنه کاربرد تایید صلاحیت آزمایشگاه پرتو آزمون کلیک کنید

برای دانلود فایل تاییدیه غذا و دارو پرتو آزمون کلیک کنید

برای دانلود فایل تاییدیه استاندارد پرتو آزمون کلیک کنید