واحد آموزش


آموزش یکی از اصلی ترین ارکان و پایه های هر واحد ارائه دهنده خدمات می باشد. این امر مهم در زمینه واحدهای ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی که نیاز به پاسخ هایی با دقت و صحت مناسب دارند، از توجه بیشتری برخوردار است. از این رو آزمایشگاه پرتو آزمون نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مختلف با هزینه های بسیار پایین اقدام نموده تا رسالت خود در زمینه اشاعه علم و آگاهی سایر دانش پژوهان را به انجام رسانده باشد.