محیط زیست


محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار محسوب می شود . و رشد سایر بخش ها در گرو پایداری و کارکرد صحیح ان معنا و مفهوم پیدا می کند .

مهمترین عناصر تشکیل دهنده محیط ریست عبارتند از : آب ، خاک ، هوا

خاک

از عوامل اصلی تشکیل دهنده محیط زیست موجودات زنده و تامین کننده مواد آلی و معدنی برای رشد گیاهان محسوب می شود . مواد شیمیایی ، رادیواکتیوو مواد زائد جامد صنعتی و خانگی آلوده از عوامل مهم آلودگی خاک به شمار می آیند .

آب

یکی از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست می باشد که اهمیت ان بر کسی پوشیده نیست . آلاینده های آن عبارتند از آلاینده های محلول ، معلق ،گازی ، رادیواکتیو و …

بنا به اهمیت موضوع ، آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان به عنوان آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست ، آزمایشات بررسی کنترل کیفیت آب و خاک را در دستور کار خویش قرار داد . برای

اگاهی از آزمایشات انجام شده به قسمت آزمایشگاه آب و خاک شناسی مراجعه نمایید.