طرح های تخفیفی شبکه راهبردی آزمایشگاه ها در سال 1400 فعال گردید.


جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

http//labsnet.ir/news