دوره اموزشی مجازی آشنایی با نظریه های مدیریت کیفیت


از دوره های الزامی اداره استاندارد

مورخ 5 و 6 آذر ماه به مدت 16 ساعت

مدرس : خانم مهندس صرافان

شماره تماس جهت ثبت نام 35411955 داخلی 3 واحد اموزش