دوره آموزشی مدیریت بحراناولین دوره الزامی استاندارد
بصورت مجازی بنام مدیریت بحران به مدرسی آقای دکتر مختاری توسط پرتو آزمون در تاریخهای 2 و 3 تیر ماه برگزار گردید
با استقبال عالی مدیران محترم کنترل کیفیت روبرو شد و بنحو احسن برگزار گردید