دوره آموزشی مجازی (وبینار) هزینه های کیفیت


دوره آموزشی مجازی (وبینار) هزینه های کیفیت

دوره های الزامی اداره استاندارد مورخ 22 و 23 مهر ماه

بمدت 16 ساعت

مدرس: آقای دکتر مختاری

شماره تماس جهت ثبت نام 35411955 داخلی 3 واحد آموزش