دوره آموزشی مجازی (وبینار) طرح ریزی پیشرفت کیفیت محصول (APQP )


دوره آموزشی مجازی (وبینار)
طرح ریزی پیشرفت کیفیت محصول (APQP )
الزامی اداره استاندارد
بمدت 16 ساعت
مدرس: آقای دکتر مختاری
مورخ 20 و 21 مرداد ماه توسط شرکت پرتو آزمون برگزار گردید