دوره آموزشی مجازی (وبینار) روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی


اطلاعیه دوره آموزشی مجازی (وبینار)
روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی
از دوره های الزامی اداره استاندارد
مورخ 3 و 4 شهریور ماه
بمدت 16 ساعت
مدرس: آقای مهندس صمدی

شماره تماس جهت ثبت نام
35411955 داخلی 3 واحد آموزش