دوره آموزشی مجازی (وبینار)آشنایی با اصول و مفاهیم کالیبراسیون عمومیاطلاعیه دوره آموزشی مجازی (وبینار)
?آشنایی با اصول و مفاهیم کالیبراسیون عمومی
از دوره های الزامی اداره استاندارد
مورخ 25 و 26 شهریور ماه
بمدت 16 ساعت
مدرس: آقای مهندس مهدی زاده

شماره تماس جهت ثبت نام
35411955 داخلی 3 واحد آموزش