دوره آموزشی فرآیند فنون تصمیم گیری


اطلاعیه دوره آموزشی الزامی اداره استاندارد
از سطح متوسط بنام فرآیند و فنون تصمیم گیری بمدت ۸ ساعت
تدریس آقای دکتر مختاری
در تاریخ 99/04/26 و 99/04/28
به صورت مجازی برگزار گردید