دوره آموزشی تهیه و استفادهاز مواد مرجع داخلی در کنترل کیفیت نتایج


انجمن دارندگان نشان استاندارد با همکاری آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان دوره آموزشی تهیه و استفادهاز مواد مرجع داخلی در کنترل کیفیت نتایج برگزار می کند.متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با کلیک بر روی تصویر زیر و یا تماس با آزمایشگاه پرتو آزمون اقدام نمایند.