دوره آموزشی الزامات آزمون های میکروبی


برگزاری مجدد دوره آموزشی الزامات آزمون های میکروبی به درخواست عزیزانی که موفق به ثبت نام نشدند در آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان.
دارای ساعت آموزشی از اداره استاندارد،نظارت و دامپزشکی، جهت کسب اطلاعاغت بیشتر بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.