ده درصد تخفیف در برگزاری کارگاه عملی آشنایی با دستگاه اسپکتوفتومتر به مناسبت هفته پژوهش