حضور مدیریت کل محترم اداره استاندارد به همراه هیئت همراه در آزمایشگاه و شرکت آموزشی پرتو آزمون جوانه خراسان


بازدید مدیریت کل محترم اداره استاندارد خراسان رضوی جناب اقای مهندس جمیع ، سر کار خانم دکتر میری معاونت محترم استاندارد سازی و آموزش و سر کار خانم مهندس محمدی ریاست محترم اداره تایید صلاحیت و مدیریت کیفیت ،از آزمایشگاه و شرکت آموزشی پرتو آزمون در آخرین روزهای مهر ماه