حضور آزمایشگاه پرتو آزمون در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و ماشین آلات وابستهآزمایشگه پرتو آزمون جوانه خراسان در راستای معرفی امکانات و ارائه خدمات نسبت به شرکت در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته اقدام نمود.