تقدیر ریاست محترم کانون کارافرینی خراسان رضوی از مدیریت آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان