تعرفه ها


آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان جهت رفاه مشتریان گرامی آزمونهای خود را با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت ارائه می دهد. همچنین در صورت عقد قرارداد، تخفیف های ویژه ای به مشتریان عزیز تعلق خواهد گرفت.

قیمت خدمات جهت دانلود:

قیمت خدمات جهت دانلود