تضمین کیفیت محیط های کشت


محیط های کشت ، نقش اساسی را در آزمایشگاه میکروبیولوژی ایفا می کنند و بطور گسترده ای جهت جداسازی ، تعیین هویت و انتی بیوگرام میکروارگانیسم های بیماریزا بکار می روند .

آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان در زمینه میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام و طیور ، امادگی آماده سازی ، ساخت ، ذخیره سازی و آزمون عملکرد محیط های کشت را دارد .