تضمین کیفیت محیط های کشت


به منظور تضمین اعتبار نتایج آزمون های کشت میکروبیولوژی لازم است مناسب بودن محیط های کشت مورد استفاده برای آزمون های میکروبیولوژی مواد غذایی ، خوراک دام و نمونه های حاصل از مواد غذایی مورد تایید قرار گیرد.

لذا کنترل عملکرد محیط های کشت آزمون میکروبیولوژی بر اساس استاندارد 8663 با بررسی میزان بازیابی میکروارگانیسم های هدف و عدم رشد سایر میکروارگانیسم های غیر هدف انجام می شود .

همچنین کنترل عملکرد محیط های کشت یکی از مباحث مورد تاکید در استاندارد ISO/IEC17025 می باشد که توسط ارزیابان آزمایشگاههای همکار و کنترل کیفیت واحدهای تولیدی مورد پیگیری قرار می گیرد.

دپارتمان میکروبیولوژی پرتو آزمون جوانه خراسان در راستای خدمت رسانی بهتر به صنعتگران و پژوهشگران عزیز ، مجوز کنترل عملکرد محیط های کشت را از سازمان ملی استاندارد و نیز سازمان تائید صلاحیت ایران NACI دریافت نموده است .