تبریک نوروز 1397


دو قدم مانده به خندیدن برگ
یک نفس مانده به ذوق گل سرخ
چشم در چشم بهاری دیگر
تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان
یک سبد عاطفه دارم همه ارزانی تان
نوروزتان مبارک
آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان