برگزاری دوره آموزشی الزامات آزمونهای میکروبی بر اساس استاندارد ملی 9899دوره آموزشی الزامات آزمونهای میکروبی بر اساس استاندارد ملی 9899در روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه سال 1397 در محل آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان با حضور مسولان فنی و مدرسان محترم اداره استاندارد و با داشتن 16 امتیاز آموزشی اداره استانارد و 10 امتیاز آموزشی اداره کل دامپزشکی برگزار گردید.