اولین دوره آموزشی سال 1400 برای مدیران کنترل کیفیت با عنوان ” اولین کارگاه تخصصی تئوری و عملی فرایند تولید و کنترل کیفیت انواع کمپوت و کنسرو “