اندازه گیری فعالیت آنزیم فیتاز ، خدمتی دیگر از آزمایشگاه پرتو آزمون


با توجه به اهمیت عنصر فسفر در خوراک از لحاظ قیمت و آلودگی محیط زیست ، و اثر آنزیم فیتاز در آزاد سازی فسفر نهفته در منابع گیاهی ، اندازه گیری فعالیت آنزیم فیتاز اهمیت پیدا می کند . آنزیم های متفاوت فیتاز ، با توجه به منبع ساخت میزان فعالیت متفاوتی دارند.

ازین پس می توانید با آسودگی خاطر فعالیت آنزیم فیتازی که در خوراک استفاده می کنید اندازه بگیرید و با توجه به میزان فسفر آزاد شده جیره خود را محاسبه و تنظیم نمایید.