آزمایشگاه هماتولوژی و بیوشیمیایی


آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان جهت ارائه خدمات تخصصی به مشتریان عزیز صنعت دام و طیور ، بخش آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی را نیز به مجموعه آزمایشگاه های خود افزود

آزمایشات هماتولوژی و بیوشیمیایی

  • هماتولوژی : CBC ,PCV
  • بیوشیمیایی : قند ، اوره ،کراتی نین ، بیلی روبین ،کلسترول ،Alb ,Ca ,P ,Cu ,Mg ,K ,Na و آنزیم های ALT ,AST ,GGT ,CK ,ALKP
  • آزمایش کامل ادرار
  • سیتولوژی و انگل شناسی و قارچ شناسی