آزمایشگاه میکروبیولوژی


ازمایشگاه میکروبیولوژی

تشخیص و کشت انواع باکتری ها، ویروس ها، قارچ و مخمر وتعیین نوع و حد مجاز میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی در مکمل دام طیور و آبزیان، مواد اولیه و فراورده های غذایی از مهمترین فعالیت های بخش میکروبیولوژی می باشد. آزمایشگاه میکروبیولوژی از چهار بخش محیط سازی، کشت مجهز به هود لامینار، انکوباسیون و استرلیزاسیون تشکیل شده است که با بهره گیری از کادر متخصص با بیش از ۱۰۰ نوع محیط کشت اختصاصی و افتراقی امکان کنترل میکروبی را در زمینه های مختلف به شرح زیر دارد:

  • تشخیص آلودگی های میکروبی آب
  • کنترل میکروبی فراورده های کشاورزی، جیره غذایی و مکمل دام و طیور و آبزیان
  • کنترل میکروبی فرآیندهای صنایع غذایی
  • کنترل میکروبی مواد اولیه
  • تشخيص بيماري هاي دام و طيور

آزمون های بخش میکروبیولوژی عبارتند از:

  • سنجش كپك و مخمر
  • جستجوي سالمونلا
  • جستجوي استافيلوكوكوس اورئوس
  • جستجوي اشرشياكلي
  • اندازه گیری میزان آفلاتوكسين بادستگاه الایزا ریدر
  • آزمون انتروباکتریاسه
  • آزمون باسیلوس سرئوس
  • شمارش و جداسازی سودوموناس
  • شمارش کل میکرواورگانیسم ها
  • از مهمترین و پرکاربردترین آنالیزهای میکروبیولوژی ، آزمون آنتی باکتریال MIC و MBC به منظور سنجش اثرات ضد باکتری ترکیبات و فرمولاسیون ها
  • انجام آزمون فینگر تست