آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی


فعالیت های آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی

  • کنترل کیفی ، تعیین اثر و ارزیابی کارآیی واکسن ها
  • آزمون های سرولوژی طیور ، دام بزرگ و کوچک ، الیزا ، راپید ،هماگلوتیناسیون
  • آزمون های هماتولوژی ، بیوشیمی خون و انگل شناسی
  • آنالیز کامل شیمیایی جیره و مواد اولیه و فرآورده های دامی
  • اندازه گیری فعالیت آنزیم فیتاز
  • اندازه گیری ویتامین های محلول در آب و محلول در چربی به کمک دستگاه HPLC
  • اندازه گیری فلزات سنگین و عناصر کمیاب به کمک دستگاه ICP با بالاترین دقت