آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی


آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان با توجه به امکانات و تجهیزات موجود و نیز بکارگیری کارشناسان مجرب موفق به اخذ دریافت گواهینامه آزمایشگاه همکار از سوی سازمان دامپزشکی گردید.

فعالیت های آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی

کنترل کیفی ، تعیین اثر و ارزیابی کارآیی واکسن هاآزمون های سرولوژی طیور ، دام بزرگ و کوچک ، الیزا ، راپید ،هماگلوتیناسیونآزمون های هماتولوژی ، بیوشیمی خون و انگل شناسیآنالیز کامل شیمیایی جیره و مواد اولیه و فرآورده های دامیاندازه گیری ویتامین های محلول در آب و محلول در چربی به کمک دستگاه HPLCاندازه گیری فلزات سنگین و عناصر کمیاب به کمک دستگاه ICP با بالاترین دقت