آزمایشگاه بافت شناسی


آزمون های قابل انجام :

  • تهیه انواع مقاطع بافتی جانوری و گیاهی
  • تشخیص کلیه تقلبات محصولات پروتئینی
  • تشخیص بافت شناسی و میکرومتری
  • انجام پروژه های دانشجویی و طرح های تحقیقاتی

انواع روش های بافت شناسی

  • هماتوکسیلین Hematoxylin
  • ائوزین Eosin
  • کروم ماسون Mason trichrome
  • سافرانین Safranin