آزمایشگاه آب و پساب


آزمایشگاه آب و پساب پرتوآزمون جوانه خراسان معتمد سازمان محیط زیست ، در موارد زیر د رخدمت فعالان عزیز صنعتی ، محققان و دانشجویان گرامی می باشد :

 • آزمون COD
 • آزمون BOD
 • آزمون TSS
 • آزمون TDS
 • آزمون EC
 • تعیین PH
 • اندازه گیری دما
 • اندازه گیری میزان نیترات
 • اندازه گیری میزان نیتریت
 • محاسیه مقادیر آمونیاک
 • اندازه گیری فسفات
 • اندازه گیری مقتدیر سولفید
 • اندازه گیری مقادیر سولفیت
 • محاسبه مقادیر سیانید
 • اندازه گیری مقادیر سولفات
 • اندازه گیری مقادیر کلراید
 • محاسبه کلر آزاد
 • آزمون های تخصصی بخش فلزات سنگین شامل Cu,Fe,Zn,Mn,As,B,Hg,Mo,Ni,Pb,Cd,Co