آزمایشگاه آب و خاک


آزمایشگاه آب و پساب


آزمایشگاه آب و پساب پرتوآزمون جوانه خراسان معتمد سازمان محیط زیست ، در موارد زیر د رخدمت فعالان عزیز صنعتی ، محققان و دانشجویان گرامی می باشد :

 • آزمون COD
 • آزمون BOD
 • آزمون TSS
 • آزمون TDS
 • آزمون EC
 • تعیین PH
 • اندازه گیری دما
 • اندازه گیری میزان نیترات
 • اندازه گیری میزان نیتریت
 • محاسیه مقادیر آمونیاک
 • اندازه گیری فسفات
 • اندازه گیری مقتدیر سولفید
 • اندازه گیری مقادیر سولفیت
 • محاسبه مقادیر سیانید
 • اندازه گیری مقادیر سولفات
 • اندازه گیری مقادیر کلراید
 • محاسبه کلر آزاد
 • آزمون های تخصصی بخش فلزات سنگین شامل Cu,Fe,Zn,Mn,As,B,Hg,Mo,Ni,Pb,Cd,Co

آزمایشگاه خاک شناسی


محیط زیست سالم یکی از نیازهای اولیه انسانهاست . ایجاد محیط زیستی سالم و عاری از انواع آلودگی ها به دانش و تخصص نیاز دارد .آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان دارای گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست کشور و با استفاده از تجهیزات پیشرفته و کارشناسان مجرب در زمینه های زیر پاسخگو نیاز صنعتگران عزیز می باشد:

 • تعیین درصد اشباع
 • تعیین میزان مواد آلی
 • تشخیص بافت خاک
 • اندازه گیری میزان سولفات
 • محاسبه مقادیر منیزیم و سدیم
 • آزمون EC
 • تعیین PH
 • محاسبه درصد رطوبت
 • افت حرارتی
 • آزمون TNV
 • محاسبه میزان کلر در عصاره اشباء خاک
 • محاسبه میزان سولفات در عصاره اشباء خاک
 • محاسبه میزان بیکربنات در عصاره اشباء خاک
 • محاسبه میزان کلسیم در عصاره اشباء خاک
 • محاسبه میزان پتاسیم در عصاره اشباء خاک
 • آزمون های تخصصی بخش فلزات سنگین شامل Cu,Fe,Zn,Mn,As,B,Hg,Mo,Ni,Pb,Cd,Co